Política de Seguretat

| 01 :: POLÍTICA DE SEGURETAT

La Direcció de l’Organització es compromet mitjançant el present document i tot el SGSI a posar els mitjans adequats, tant humans, organitzatius o tecnològics per a protegir la informació de l’Organització i la dels seus clients, i garantir d’aquesta manera la continuïtat de l’activitat de la mateixa en benefici de tots els seus membres.

ESCUDA SGSI S.L. té com a objectiu estratègic disposar d’un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació dins de la norma ISO 27001:2013 per a aconseguir els següents objectius:

  • 5Incrementar el valor afegit de la seva cartera de serveis tant en l'apartat projectes com en el de serveis, on ESCUDA SGSI, S.L. està fent un gran esforç per a posicionar-se com un referent de qualitat en el mercat.
  • 5Relacionat amb l'anterior, alinear-se amb tot allò que s'està definint en el seu pla estratègic: L'aposta decidida per la protecció dels actius de negoci propis i els dels seus clients.
  • 5 Finalment i associat amb el punt anterior, reforçar la confiança en la seguretat dels seus sistemes d'informació tant per a aquells clients que ja porten temps treballant amb ESCUDA SGSI S.L. , com per a tots aquells que decideixin apostar pels seus serveis en el futur.

ESCUDA SGSI S.L. entén que a causa de la transformació que contínuament experimenta el mercat, motivada per l’evolució de les noves tecnologies, cada vegada més existeix la necessitat per part de les empreses d’externalitzar els seus recursos i sistemes de TI en un partner tecnològic solvent, capaç de garantir als seus clients un nivell adequat de disponibilitat, integritat i confidencialitat de la informació que aquests li dipositen, i que això sigui a més contrastable.

Revisión: Abril 2021