Avís Legal 

El present avís legal conté les normes d’ús del web www.escuda.cat que ESCUDA SGSI (en endavant el titular o responsable) com a titular del mateix, posa a disposició dels usuaris, amb la finalitat de proporcionar informació sobre els continguts, serveis i/o productes oferts pel propietari o per tercers.

| 01 :: IDENTITAT DEL TITULAR DE la WEB

En compliment amb el deure d’informació de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, informem als usuaris de les dades del titular del web i dels perfils de les xarxes socials del titular:

 • Responsable: ESCUDA SGSI SL
 • Adreça: Gaspar Fàbregas i Roses, 88, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
 • Correu electrònic: escuda@escuda.cat
 • Telèfon: +34 931 931 848
 • NIF: B63816078
 • Registre Mercantil: inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 25210, Foli 63, Fulla B-84672.
 • Nom de domini: www.escuda.cat
| 02 :: CONDICIÓ D’USUARI I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’US

L’accés, navegació i/o ús de la informació, els continguts, els serveis i/o productes oferts en el web, li atorga per aquest simple fet el caràcter d’usuari, ja sigui persona física o jurídica, condició d’usuari subjecta a l’acceptació prèvia, expressa, integra i sense reserves dels termes i condicions dels textos legals que apareixen en el lloc web, consistents en:

Per tant, el propietari recomana que l’usuari realitzi una lectura acurada dels termes i condicions dels textos legals indicats, als que pot accedir lliurement, així com imprimir, descarregar i guardar en paper o en format electrònic en qualsevol moment.

Si l’usuari no està d’acord amb el contingut dels textos legals indicats, haurà d’abstenir-se d’accedir, navegar i/o utilitzar la informació, continguts, serveis i/o productes oferts en el lloc web.

L’accés al lloc web és gratuït, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que l’usuari hagi contractat.

| 03 :: LES NORMES D’US DEL WEB

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i de bona fe de la informació, els continguts, els serveis i/o els productes oferts pel titular o per tercers d’acord amb la llei, les bones pràctiques,  l’ ordre públic i el contingut de l’avís legal i els textos legals.

Així mateix, queda obligat a no utilitzar el lloc web, la informació, els continguts, els serveis i/o els productes oferts amb fins o efectes il·lícits, nocius o contraris al contingut d’aquest avís legal i a la resta de textos legals, o de manera perjudicial per als interessos o drets del titular o de tercers.

En concret, però sense limitació, l’usuari es compromet a no utilitzar-los per a cap de les següents finalitats:

 • Realitzar activitats il·legals, perjudicials o contràries a les bones pràctiques o a l’ordre públic.
 • Divulgar informacions, continguts o opinions que afectin la dignitat de la persona, que siguin amenaçadores, difamatòries, vexatòries, insultants o discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició, entre d’altres, de caràcter racista, xenòfobes, pornogràfiques, que suposin apologia del terrorisme o atemptin contra els drets humans, la joventut o la infància, l´ordre o la seguretat publica.
 • Destruir, alterar, deshabilitar, interrompre, utilitzar de forma fraudulenta o d’una altra manera, danyar la informació, continguts, serveis i/o productes del lloc web, així com instal·lar malware que causi alteracions  o perjudicis al web.
 • Utilitzar programes o dispositius per eludir els controls, les mesures de seguretat o les contrasenyes implementades pel titular.
| 04 :: PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

1.- L’usuari reconeix que aquest lloc web és propietat del titular, que és l’autor o té la corresponent llicència sobre la informació, continguts, serveis i/o productes oferts pel titular o per tercers, és a dir, i a tall d’exemple i sense limitació sobre els següents:

 • Els signes distintius com ara les marques, noms comercials i logotips,
 • L´aparença, la presentació, el “look and feel”, i les combinacions de colors i disseny,
 • El codi font, el codi objecte, el software, els productes multimèdia, les bases de dades i altres elements necessaris per al seu funcionament,
 • Els textos, comentaris, missatges, imatges, gràfics, dibuixos, dissenys, sons, àudios, vídeos i fotografies.

 

2.- L’accés per part de l’usuari a la informació, els continguts, els serveis i/o els productes oferts pel titular, no implica ni suposa per part d’aquest últim cap tipus de renúncia sobre els mateixos ni la transmissió, cessió total o parcial o llicència de tals drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix a l’usuari cap dret d’ús, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sobre els mateixos, sense l’autorització prèvia i expressa per escrit del titular dels esmentats drets.

3.- Resta prohibit la reproducció, distribució, comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, transformació i així com la modificació, alteració o descompilació de tot o part de la informació, continguts, serveis i/o productes oferts pel titular, amb finalitats comercials o no, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic sense l’autorització prèvia i per escrit del titular.

4.- L’usuari està autoritzat per accedir, visualitzar, utilitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar la informació, continguts, serveis i/o productes oferts pel titular exclusivament per al seu ús personal, privat i sense ànim de lucre, això és sense  finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l’origen i l’autoria del mateix i el símbol dels drets d’autor i/o propietat industrial dels seus propietaris, i per tant l´usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com copyright, © i TM.

5.- Les aportacions de l’usuari que enviï o comparteixi amb el titular, tals com idees, projectes, propostes, continguts, opinions, etc. per qualsevol mitjà, format o tecnologia, ja sigui escrita, oral, sonora, audiovisual, correu electrònic, fax, el correu postal, les xarxes socials o qualsevol altre mitjà, concedeix al propietari del lloc web i per aquest  fet sobre les aportacions, sense necessitat de més requisits addicionals, una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiva, per a tots els idiomes i durant tot el temps que permeti la legislació vigent per utilitzar i explotar les aportacions per a qualsevol finalitat o propòsit, incloent, amb caràcter enumeratiu i no limitatiu, els drets d’explotació, fixació, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, traducció o digitalització, així com la posada a disposició del públic, l’explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguda o que pugui ser coneguda en el futur, en la seva totalitat o en part d’aquestes contribucions, llicència que inclourà l’autorització per incorporar-les i comercialitzar-les en qualsevol tipus de suports.

Així mateix, l’usuari concedeix el dret a cedir i/o a subllicenciar les aportacions a tercers, sense que això s’entengui com una lesió del dret moral de l’autor.

L’usuari serà responsable de l’autoria i l’originalitat de les seves aportacions, així com de l’exercici pacífic de l’ús de les mateixes, per la qual cosa l´usuari és fa responsable que les seves aportacions no infringeixen els drets de tercers ni violin qualsevol normativa vigent de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials, o que sigui informació confidencial o secreta protegida per acords contractuals.

L’usuari assumeix també l’obligació de mantenir al propietari i/o els seus representants, socis, directius, agents, treballadors, etc. indemnes i lliures de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’exercici d’actuacions, judicials o no, que tinguin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent en relació amb les aportacions.

Amb la finalitat de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual i industrial o secrets empresarials, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha hagut una violació dels seus legítims drets per l’ús de la informació, continguts, serveis i/o productes en el lloc web, haurà de notificar aquesta circumstància per escrit, a escuda@escuda.cat indicant:

 • Les dades d’identificació personal de l’interessat que posseeix els drets presumptament infringits.
 • El contingut protegit per drets de propietat intel·lectual i la seva localització a la web.
 • Acreditació de l’existència, titularitat i validesa dels citats drets de propietat intel·lectual.
 • La declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les dades i informacions facilitades en la notificació referida en aquest punt.
| 05 :: POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

A través d’aquest lloc web es tracten dades de caràcter personal dels usuaris, per la qual cosa és necessari que l’usuari llegeixi prèviament i atentament la política de protecció de dades personals continguda en el següent enllaç, així com les diferents clàusules d’informació que acompanyen cadascun dels diferents formularis habilitats per a la recollida de dades de caràcter personal.

S’informa que, en tot cas, les dades personals recollides a través d’aquest lloc web seran tractades de conformitat amb el que preveu el Reglament general de protecció de dades de caràcter personal 2016/679 i la legislació espanyola aplicable, la llei 3/2018.

| 06 :: POLÍTICA DE COOKIES

La política de cookies del titular està continguda en el següent enllaç

| 07 :: POLÍTICA D’ENLLAçOS

El titular posa a disposició dels usuaris enllaços o “links” per a finalitats purament informatives, però sense conèixer, controlar, avalar o recomanar els continguts, productes o serveis facilitats pels web als quals s’estableixin els enllaços.

Per tant, el titular no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableixi un enllaç des d’aquest lloc web.

Qualsevol persona que vulgui incloure un enllaç al lloc web del titular dins del seu lloc web, ha de complir les condicions següents:

 1. L’enllaç només es permetrà a la pàgina d’inici, és a dir www.escuda.cat estant per tant prohibit els enllaços profunds i els frames.
 2. No es realitzaran amb l’enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, o contràries a la llei, a la moral o als bons costums, sobre el titular, la informació, els continguts, els serveis i/o els productes oferts ni els seus directius ni empleats.
 3. Els enllaços no estan autoritzats a partir de pàgines que afectin la dignitat de la persona, que siguin amenaçadores, difamatòries, vexatòries, insultants o discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició, entre d’altres, de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans, la joventut o els infants, l’ordre o la seguretat.
 4. L’establiment d’un enllaç no implica que hi hagi una relació o vincle o de relació jurídica  entre les dues parts.
| 08 :: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RÈGIM DE RESPONSABILITAT

L’usuari accepta que l’accés al lloc web i l’ ús de la informació, continguts, serveis i/o productes oferts en el mateix,  es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat, sense que el titular pugui garantir:

 • Que la informació sigui precisa, completa, actualitzada o útil.
 • La velocitat d’accés adequada, la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web.
 • L’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions.

El titular exclou, en la màxima mesura permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es poguessin deure o estesin relacionats amb  la informació, continguts, serveis i/o productes oferts en el lloc web, així com per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web.

El titular de la pàgina web de conformitat amb el que preveu l’article 11 i 16 de la Llei 34/2002, col·laborarà activament en la retirada o, si s’escau, el bloqueig de tots els continguts que poguessin afectar o contravindre la legislació aplicable, els drets de tercers o siguin contraris a la moral o  l’ ordre públic.

L´usuari assumeix que el titular, si escau, podrà informar a les autoritats administratives o judicials d’aquells actes que puguin constituir una activitat il·legal o perjudicial, sense necessitat de comunicar-ho prèviament a l´usuari, així com perseguir l’incompliment d’aquest avís legal i altres textos legals, exercint totes les accions que li puguin correspondre en dret.

| 09 :: INTERRUPCIÓ, SUSPENSIÓ i ANul·LACIÓ

El titular de la web fa tots els esforços raonables per garantir l’accessibilitat i la disponibilitat del lloc web durant tots els dies de l’any.

No obstant això, es reserva el dret d’interrompre, bloquejar, suspendre i/o cancel·lar l’accés a la informació, els continguts, els serveis i/o els productes del lloc web sense necessitat de preavís, en qualsevol moment, entre altres, per les raons següents:

 1. Causes de seguretat, tècniques, operatives, de manteniment o de força major.
 2. Si el lloc web s’utilitza de manera fraudulenta o abusivament.
 3. Per incompliment per part de l’usuari de l’avís legal i dels altres textos legals.
| 10 :: LlEI APLICABLE, JURISDICCIÓ i COMPETÈNCIA

El present avís legal i la resta de textos legals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les dues parts i que, per tant, seran l’única llei aplicable.

Per a la resolució de totes les controvèrsies, discrepàncies, les controvèrsies, incidències o reclamacions resultants directament o indirectament de la interpretació, compliment o incompliment, execució, resolució o nul·litat d’aquest avís legal i dels altres textos legals, ambdues parts, acorden sotmetre’s a la jurisdicció i competència dels jutges i tribunals del domicili del consumidor i usuari, sempre que estigui ubicat en territori espanyol i actuï com a consumidor i usuari.

En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, España.

Revisió: Abril 2021